BTW terug halen

              op de aangeschafte zonnepanelen !

www.zonnepanelenamsterdam.com Sinds 1999

Amsterdam

Teruggaaf btw 2013, 2014, aftrekbaar voor zonnepanelen installaties vanaf 21 juni 2013,  kleine ondernemersregeling, hoe de btw terug krijgen? Dat is al te vinden op de officiële site van Rijksoverheid, de tekst hieronder is daar ook te vinden.

                 

Subsidie Amsterdam aardgasvrij


Als eigenaar van een bestaande woning of bestaand wooncomplex kunt u subsidie aanvragen voor het verbouwen van uw woning of woningen tot Nul Op de Meter (NOM)-woning of aardgasvrije woning. Lees hier hoe het werkt.
VoorwaardenUitgeklapt
Alleen eigenaren (of een Vereniging van Eigenaren) van een of meerdere bestaande woningen in Amsterdam die zijn aangesloten op het aardgasnetwerk kunnen deze subsidie aanvragen. Nieuwbouw is uitgesloten van deze regeling.
U kunt subsidie aanvragen voor:
• De meerkosten die u maakt om de woning te verbouwen tot Nul Op de Meter- of aardgasloze woning.
• De kosten van het (laten) afsluiten van de woning van het aardgasnetwerk.
U kunt geen subsidie aanvragen voor:
• De kosten van door u zelf verrichte arbeid, als u zelf de werkzaamheden van de verbouw van de woning uitvoert.
• De kosten van de installatie van biomassaketels, hout- of pelletkachels en installaties of fornuizen op fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie of butaangas). Dit vanwege de negatieve effecten van zulke installaties op de luchtkwaliteit.
U moet aan deze voorwaarden voldoen:
• U bent eigenaar van een bestaande woning in Amsterdam die is aangesloten op het aardgasnetwerk.
• U laat de woning verbouwen tot:
o een Nul Op de Meter woning die niet beschikt over een gasaansluiting en niet is aangesloten op een warmtenet
o een volledig aardgasloze woning
• U laat de woning volledig en definitief afsluiten van het aardgasnetwerk.
• U kunt per woning of wooncomplex maar één keer subsidie aanvragen.
• U verleent op verzoek van de gemeente Amsterdam medewerking aan promotiecampagnes voor de subsidieregeling.
• U maakt in communicatie-uitingen expliciet duidelijk dat het project (mede) tot stand is gekomen door ondersteuning van de gemeente Amsterdam.
• U dient de subsidieaanvraag in vóórdat u start met de realisatie van de maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt.
• U start binnen 2 maanden na het verlenen van de subsidie met de uitvoering van de verbouwing.
• U rondt de verbouwing binnen 1 jaar na het verlenen van de subsidie volledig af.
• U meldt het direct aan de gemeente als u de activiteiten waarvoor u subsidie hebt gekregen, geheel of gedeeltelijk niet binnen de gestelde termijn kunt uitvoeren.
• Als u de woning verhuurt moet u ook in het huurcontract opnemen dat het niet mogelijk is om de woning in de toekomst (opnieuw) van aardgas te voorzien.
• U moet een door de gemeente aangestelde inspecteur op zijn verzoek gelegenheid bieden om de uitgevoerde werkzaamheden in de woning te inspecteren.
• Als u ondernemer bent, maar geen woningcorporatie, krijgt u alleen subsidie als u voldoet aan de voorwaarden van de de-minimisverordening. Dit betekent dat u, gerekend over drie belastingjaren, in totaal maximaal € 200.000,- aan subsidies mag ontvangen.
• Als u voor dezelfde activiteit ook andere subsidies ontvangt, berekenen wij de hoogte van de subsidie zo, dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de werkelijke meerkosten.
Vergunning nodig
Het kan zijn dat u een vergunning nodig hebt om uw woning aardgasvrij te maken. Dat geldt met name als u de voorzieningen buiten (bijvoorbeeld op het dak) plaatst of als uw pand in beschermd stadsgezicht staat of een monument is. Kijk bij Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig? voor meer informatie.
Als u verder advies wilt over de mogelijkheden, neem dan contact op met het secretariaat van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit of, als het om een monument gaat, met Monumenten en Archeologie.
Hoogte van het subsidiebedrag
De maximale subsidiebedragen die u kunt ontvangen zijn:
• voor de verbouw van een woning of wooncomplex naar Nul Op de Meter: € 8.000,- per woning
• voor de verbouw van een woning of wooncomplex naar aardgasvrij: € 5.000,- per woning
• voor het (laten) afsluiten van de woning en/of het wooncomplex van het aardgasnet door de netbeheerder: € 605,-
Lees altijd de volledige subsidieregeling Amsterdam aardgasvrij en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013
 

 

   Zonstraal Top50  

* Home  

* Zonnepanelen Kopen 2015

* Zonnepanelen PRIJZEN 2015 Set Prijs

* Zonnepanelen handige tips en aansluitschema,s

* Zonnecollectoren Zonneboiler Doe het zelf info

* Zonneboiler welk type buffervat?

* CV Houtkachel Algemeen Hoe werkt het?

* CV Houtkachel aansluiten Doe het zelf !

* PRIJZEN Zonneboiler Onderdelen Solarpompstation Solar-leidingen Expansievaten Solar Isolatie

* PRIJZEN CV Onderdelen Alle Knelkoppelingen Zonneboiler Solar Buffervat Verwarming Kogelkraan_Keerklep Gietijzer_Draadfitting Gaskraan Stopkraan Waterkraan

* Foto,s en Projecten

* LG Zonnepanelen Specificaties

* Panasonic Zonnepanelen Specificaties

* SDE: Stimulering duurzame energie bedrijven

* EIA: Energie Investeringsaftrek bedrijven

* Asbest er af, zonnepanelen er op voor agrariërs

* Zonnepanelen BTW-teruggave Kleine ondernemersregeling

* Belastingdienst officiële regels zonnepanelen voor particulieren

* Contact

  

LG FULL BLACK absoluut

volledig zwart, alle cellen worden

door computer geselecteerd

                  

 

KIJK HIER VOOR DE LG NEON ZONNEPANELEN VIDEO

 

 Zwart/wit  Panasonic HIT Zonnepanelen

SOLAR EDGE

SMA OMVORMERS

 

 Officiële link van de belastingdienst:

Staat hieronder als tekst
 

 

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/gvk/  Hier vind je de adressen en gegevens van de belastingkantoren

Je kunt dit natuurlijk allemaal zelf regelen als particulier, wel moet je dan minstens een jaar lang btw aangiften doen en administratie, en later ontheffing  verzoeken van de administratieve handelingen, uiteraard kan je dit ook uitbesteden aan een administratiekantoor. Die regelt dan de handelingen op het juiste moment.

 
 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.


1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.


2) Wanneer is sprake van een vergoeding?

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

 
3) Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties).

 
4) Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.
Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.


5) Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen. Als u bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als u daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x bijvoorbeeld: 0,19 (1) x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft u dit BTW-bedrag niet op aangifte te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW  (in dit geval € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.


(1) Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. U hanteert het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de door u ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de BTW.

.
6) Ik heb mijn zonnepanelen vóór 1 april 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

Nee, u heeft geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht vóór 1 april 2013 als u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer bij de Belastingdienst. U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft gemeld binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan (=datum van de factuur). Voor facturen vóór 1 april waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer krijgt u geen BTW-aftrek, omdat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend.

 
7) Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld. U moet dan bij de aangifte over het tweede kalenderkwartaal de BTW terugvragen.

 
8) Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?

Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen (2) aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent.

(2) U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf.


9) Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

Dat hangt af van de situatie:
Situatie A.
U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken (3), het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.
Situatie B
U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking4 (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.
4 Bijvoorbeeld dakpannen met zonnepaneelfunctie.

(3) In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht.


10) Waarover ben ik BTW verschuldigd?

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert.
Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.


11) Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het jaar van aanschaf en installatie van zonnepanelen?


Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie)
Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te
4 Bijvoorbeeld dakpannen met zonnepaneelfunctie.
maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf, dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf aan u BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).
Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 –      1000 €  20.-
1001 – 2000 €  40.-
2001 – 3000 €  60 .-
3001 – 4000 €  80 .-
4001 – 5000 € 100.-


Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.
Verschuldigde BTW: € 60,-
Voorbelasting € 800,-
Terug te ontvangen BTW € 740,-

Situatie B: Geïntegreerde zonnepanelen (komt nu nog bij uitzondering voor).
Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf dan geldt het volgende. In dat
geval zal het energiebedrijf BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).
Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 –      1000 €  5
1001 – 2000 € 10
2001 – 3000 € 20
3001 – 4000 € 30
4001 – 5000 € 40

Deze zonnepanelen hebben echter naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.
Voorbeeld:
Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.
Verschuldigde BTW: € 20,-
1/3 deel van de voorbelasting € 500,-
Terug te ontvangen BTW € 480,-

12) Wat moet ik doen voor de volgende jaren?


De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van BTW en mag u ook geen BTW in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van BTW die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de BTW voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.


13) Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

 
14) De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.